juni 30, 2017
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

Polisblad controleren

De vraag in hoeverre de verzekeringnemer de verzekeringspolis op juistheid dient te controleren, kwam aan de orde in een zaak waarover gerechtshof Den Haag moest oordelen. Wat was er gebeurd? De verzekeringnemer had een nieuwe auto aangeschaft. De auto was uitgerust met een autoalarm, beveiligingsklasse 3. De verzekeringnemer had de aanschaf van de Mercedes aan zijn assurantietussenpersoon kenbaar gemaakt met het verzoek de lopende autoverzekering te wijzigen. Door de verzekeraar werd, via de assurantietussenpersoon, een nieuw polisblad afgegeven. Op het polisblad was onder andere vermeld: “Wij bieden alleen dekking voor schade ontstaan door diefstal als het motorrijtuig is voorzien van een beveiligingsklasse 4. Als bij diefstal van het motorrijtuig blijkt dat niet aan deze verplichting is voldaan, dan hebben wij het recht de schade niet te vergoeden.” Een aantal jaren later werd de Mercedes gestolen. De verzekeringnemer verzocht dekking onder de polis. De verzekeraar liet weten dat wegens het ontbreken van […]
februari 26, 2017
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

Wettelijke rente

Wie zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, is verplicht de schade die zijn contractspartij daardoor lijdt te vergoeden. Als de niet nagekomen verplichting bestond uit betaling van een geldsom, is de schadevergoeding door de wetgever vastgesteld op de wettelijke rente vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is tot het moment van betaling. Als partijen een contractuele rente zijn overeengekomen die hoger is dan de wettelijke rente, dan blijft de contractuele rente gelden bij te late betaling. De wet kent twee soorten wettelijke rente: de gewone, en de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten. Daaronder wordt verstaan een overeenkomst tot het leveren van goederen of diensten tegen betaling, tussen één of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersonen, oftewel tussen bedrijven. De meest gebruikelijke en voorkomende situatie is dat de koper de wettelijke handelsrente verschuldigd is, indien hij de koopprijs (factuur) te laat betaalt. […]