januari 25, 2019
M. Spijker - ©BerryPoelen

Contractuele vrijheid, of toch niet?

Het beginsel van contractsvrijheid staat in Nederland hoog in het vaandel. We zijn toch zeker wijs genoeg om zelf te bepalen met wie en welke afspraken we maken en hoe we die moeten nakomen? In praktijk blijkt dit toch vaak anders te zijn dan dat we denken. De (semi)overheid heeft zich bij het maken van afspraken te houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur en bestuurlijke wet- en regelgeving. Zakenpartners van de (semi)overheid kunnen gebruik maken van deze regels om zekerheid te krijgen over hun rechten en plichten. Hieruit kunnen veel voordelen gehaald worden. Ook in overeenkomsten tussen twee civiele partijen speelt de wet- en regelgeving een grote rol. In overeenkomsten betreffende arbeidsrecht en huurrecht liggen de spelregels nagenoeg geheel vast. Ook in bijvoorbeeld overeenkomsten met consumenten is de wet een belangrijk beschermingsinstrument. Maar ook voor de resterende categorie (algemene overeenkomsten tussen gelijkwaardige partijen) gelden belangrijke wettelijke normen. De feitelijke […]
april 4, 2018
InZaken 11 - RegioBank - ©BerryPoelen

Over regelgeving en het solidariteitsbeginsel

REGIOBANK In het Land van Cuijk zorgen zeven assurantiekantoren voor een gezamenlijke en krachtige uitstraling van de RegioBank. Daarnaast adviseren deze kantoren in hypotheken en hebben zij een bankfunctie. In een tijd dat de bankwereld zich verder en verder terugtrekt in grote bankkantoren, blijft zakelijk betalen en sparen dichtbij. Dankzij de RegioBank. Bij elk van de afzonderlijke kantoren kan een ondernemer terecht voor een compleet financieel advies. Carin Coppis, mede-eigenaar bij Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs in Overloon, en Huub Derksen, van Lambert Blonk Assurantiën, schuiven deze keer aan. Het gesprek gaat al snel over regelgeving en over hoe deze in de praktijk uitpakt. Sinds het provisieverbod op complexe producten er is, zoeken adviseurs naar een ander verdienmodel. Eén daarvan is de abonnementsvorm. Advies wordt op die manier door de klant betaald. Maar er maken nog steeds weinig klanten gebruik van. Wie worden geholpen? Met het provisieverbod is er een einde gekomen aan ontaarde financiële prikkels […]
februari 26, 2017
Eugene van Kempen - ©BerryPoelen

Wettelijke rente

Wie zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, is verplicht de schade die zijn contractspartij daardoor lijdt te vergoeden. Als de niet nagekomen verplichting bestond uit betaling van een geldsom, is de schadevergoeding door de wetgever vastgesteld op de wettelijke rente vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is tot het moment van betaling. Als partijen een contractuele rente zijn overeengekomen die hoger is dan de wettelijke rente, dan blijft de contractuele rente gelden bij te late betaling. De wet kent twee soorten wettelijke rente: de gewone, en de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten. Daaronder wordt verstaan een overeenkomst tot het leveren van goederen of diensten tegen betaling, tussen één of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersonen, oftewel tussen bedrijven. De meest gebruikelijke en voorkomende situatie is dat de koper de wettelijke handelsrente verschuldigd is, indien hij de koopprijs (factuur) te laat betaalt. […]