juli 17, 2017
InZaken 8 - Kort Nieuws - Opgraving Laarakker - ©BerryPoelen

Archeologische opgraving op Laarakker

Econsultancy is sinds eind april bezig met archeologische opgravingen op Bedrijvenpark Laarakker. Onder het thema ‘food, productie en transport’ wil men de sterke overeenkomsten laten zien in het gebruik van deze gronden door de eeuwen heen. De oost-west georiënteerde dekzandrug van zo’n 1,2 km lengte tussen Haps en de A73 is namelijk al eeuwenlang een aantrekkelijke vestigingsplaats. Jagers-verzamelaars, de eerste boeren en de latere boerengemeenschap leefden er. Ambachtelijke activiteiten, zoals metaalbewerking, hebben er plaatsgevonden. Volgens eerdere onderzoeken zijn in de ondergrond belangrijke archeologische resten aanwezig. Bij de opgraving verwachten de archeologen van Econsultancy funderingen van boerderijen, wegen en werkplaatsen uit het midden- en laatneolithicum, de bronstijd en de middeleeuwen te vinden. Bovendien bevindt zich een grafveld uit de brons- en ijzertijd in het plangebied. Door een dikke conserverende akkerlaag zijn de archeologische sporen goed bewaard gebleven. Deze worden nu voor het eerst volledig blootgelegd. Archeoloog Tom Hos, projectleider van het […]