augustus 16, 2017
M. Spijker - ©BerryPoelen

Ziek of niet ziek… Dat is de kwestie

In de relatie tussen werkgever en werknemer kunnen zich allerhande complicaties en strubbelingen voordoen. Een ervan is de situatie dat een werknemer zich door ziekte niet in staat acht zijn overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Uiteraard dient de werknemer dit dan tijdig en op de voorgeschreven wijze te melden aan zijn werkgever. Hoe vervolgens te reageren als werkgever? Zeker bij twijfel omtrent de ziekmelding is het op de eerste plaats verstandig om zo spoedig mogelijk door de bedrijfsarts (Arbo-arts) te laten vaststellen of de betreffende werknemer inderdaad ziek is. Een werkgever kan dit immers zelf niet vaststellen. Is de bedrijfsarts van oordeel dat de werknemer niet ziek is, dan doet de werkgever er verstandig aan de werknemer expliciet en schriftelijk op te roepen om zijn bedongen werkzaamheden bij eerste gelegenheid te komen hervatten en de werknemer er daarbij tevens op te wijzen dat door de werknemer in deze situatie alleen aanspraak […]
april 4, 2017
M. Spijker - ©BerryPoelen

Zieke werknemers en slapende arbeidsovereenkomsten

In een eerdere column schreef ik dat door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) het arbeidsrecht ingrijpend is gewijzigd. In de praktijk zijn werkgevers en werknemers nog steeds bezig hun weg te vinden in deze nieuwe wet- en regelgeving. Een belangrijke wijziging is dat iedere werknemer die twee jaar of langer in dienst is bij dezelfde werkgever en wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, in principe recht heeft op een zogenaamde ‘transitievergoeding’. Maar wat nu als sprake is van een werknemer die twee jaar ziek is geweest en ten aanzien van wie de loondoorbetalingsverplichting is geëindigd? Heeft deze werknemer dan ook nog recht op de transitievergoeding bij beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst? Het antwoord op deze vraag is: ja. Veel werkgevers vinden dit echter te gortig. Een werkgever kan er echter voor kiezen om een dergelijke arbeidsovereenkomst niet te beëindigen, maar om deze ‘slapend’ te houden. Er bestaat immers geen […]